Érintett szervezeti egységek:
Kerületi hivatalok hatósági osztályai

Mi a közgyógyellátás?

A közgyógyellátás hozzájárul a szociálisan rászorult személy azon kiadásaihoz, amelyek egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához szükségesek.

Milyen hivatali állapítja meg közgyógyellátásra való jogosultságot?

A kérelmező lakhelye szerinti kerületi (járási) hivatal állapítja meg.

Ki jogosult a közgyógyellátásra alanyi jogon?

 • az átmeneti gondozásban részesülő, és a nevelésbe vett kiskorú;
 • az aktív korúak ellátására jogosult egészségkárosodott személy;
 • a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott;
 • a központi szociális segélyben részesülő;
 • a rokkantsági járadékos;

valamint az aki

a) rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 30%-os mértéket,

b) rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult,


c)
öregségi nyugdíjban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy
öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való jogosultságának megállapítását megelőző napon az a) vagy b) alpont hatálya alá tartozott;

d)
saját jogon magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.

Mennyi időre állapítható meg az alanyi közgyógyellátásra való jogosultság?

Az alanyi közgyógyellátásra való jogosultság 2 évre állapítható meg.

Milyen iratok szükségesek az alanyi jogon járó közgyógyellátás kérelmezéséhez?

Kitöltött és aláírt KÉRELEM , amelyhez csatolni kell a következőket:

- a háziorvosi igazolást (amennyiben a kérelmező egyéni gyógyszerkeret megállapítását kéri),

- az alanyi jogcím fennállását igazoló iratot (pl. magasabb összegű családi pótlék igazolásáról szóló hatósági igazolvány másolata, vagy a rokkantsági ellátást igazoló okirat, hadigondozási ellátásról szóló határozat, igazából a hatósági nyilvántartásokból ezeket le tudjuk kérni, tehát nem kell csatolni)

Ki jogosult a közgyógyellátásra normatív jogcímen?

Az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (jelenleg: 28.500,- Ft) és a rendszeres gyógyító ellátások havi költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10%-át (jelenleg: 2.850,- Ft),

VAGY

aki egyedülélő és havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (jelenleg: 42.750,- Ft) és a rendszeres gyógyító ellátások havi költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10%-át (jelenleg: 2.850,- Ft)

Hogyan állapítható meg normatív jogosultság esetében a gyógyító ellátások költsége?

A kerületi (járási) hivatal megvizsgálja a háziorvosi igazolásban feltüntetett havi rendszeres gyógyító ellátás iránti szükséglet szakmai megalapozottságát és a rendszeres gyógyító ellátások havi költségét.

Mennyi időre állapítható meg a normatív közgyógyellátásra való jogosultság?

A járási hivatal a normatív alapon járó közgyógyellátásra való jogosultságot egy évre állapítja meg.

Milyen iratok szükségesek az a normatív jogcímen járó közgyógyellátás kérelmezéséhez?

Kitöltött KÉRELEM, amelyhez csatolni kell a következőket:

 

 • háziorvosi igazolást,
 • a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó- jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolást,
 • a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolást, gyermektartásdíjra, iskolalátogatási, ösztöndíjra vonatkozó igazolást,
 • 18 év feletti gyermek esetében iskolalátogatási igazolást.

 

A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet:

 

 • GYES, GYED, GYET, családi pótlék, árvaellátás összegéről szóló hatósági bizonyítványt,
 • álláskeresési ellátás határozatát,
 • jövedelemmel nem rendelkező kérelmező esetén a Foglalkoztatási Osztály hatósági bizonyítványát,
 • vállalkozók esetén a NAV által kiadott jövedelemigazolást,
 • nyugdíjasok esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott nyugdíj összegéről szóló éves igazolást,
 • a kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét,
 • válásról, gyermekelhelyezésről rendelkező bírósági végzés másolatát.

 

Egyéb tudnivalók

Kitöltési útmutató a KÉRELEMHEZ

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok:

1993. évi. III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól (link a jogtárra)

A közgyógyellátási igazolvány tartalmi elemei - TÁJÉKOZTATÓ

(BFKH Sajtó)