Érintett szervezeti egység:
Közlekedési Főosztály
Kikötői Osztály

HAJÓZÁSI LÉTESÍTMÉNYEK (KIKÖTŐ, KOMP, ÚSZÓMŰ, VÍZI SPORTPÁLYA, STB.) ENGEDÉLYEZÉSE

Kapcsolódó jogszabály:

A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

ELVI LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLY

Új hajózási létesítmény, illetve meglévőhajózási létesítmény esetében, vagy annak rendeltetés megváltoztatására irányuló szándék esetén elvi létesítési engedély kérhető.

Üzemelő, vagy építés alatt álló – a Rendelet hatálya alá tartozó – kikötő és átkelőhely 1000 méteres körzetében megvalósítani kívánt kikötőre minden esetben elvi engedélyt kell kérni a hajózási hatóságtól.

Mit kell tartalmaznia az elvi létesítési engedély iránti kérelemnek?

a Rendelet mellékletét képező Adatlapot;
a tervezett műszaki megoldás elő tervét (koncepció tervét) és a Rendelet mellékletei szerinti tartalommal összeállított műszaki leírását, átnézetes helyszínrajzokat, a hajózási létesítményt használó hajók főbb típusainak főméreteit;
az eljárási díj befizetési igazolását;
tervezői jogosultság igazolását.

LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLY

A hajózási létesítmény létesítésének engedélyezése iránti kérelmet – a létesítmény egészére vonatkozóan - írásban (a szükséges mellékletekkel) kell benyújtani.

Mit kell tartalmaznia a létesítési engedély iránti kérelemnek?

a Rendelet mellékletét képező Adatlapot (ha a tervezett hajózási létesítmény nem rendelkezik elvi létesítési engedéllyel, illetve az elvi létesítési engedélyhez képest az adatlapon feltüntetett adatokban változás következett be);
szükség szerint jogerős hatósági engedélyeket (környezetvédelmi-, építéshatósági-, vízjogi engedély);
a kérelmező építési jogosultságát igazoló okiratot;
a műszaki tervdokumentációt az építési előírásokban meghatározott általános követelményeknek és az adott létesítményre vonatkozó előírásoknak megfelelő módon, a létesítmény jellegétől függően:
kikötőnél a Rendelet 1. számú mellékletében, míg
csónakkikötőnél a Rendelet 3. számú mellékletében meghatározott tartalommal 3 példányban;
a tervezett kikötő esetében az üzemeltetési formájára (országos közforgalmú, közforgalmú vagy saját használatú) vonatkozó nyilatkozatot;
a tervezői jogosultság igazolását, valamint a tervezői nyilatkozatot;
vonatkozó nemzeti szabványoktól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezetnek, eljárásnak vagy számítási módszernek a szabványossal való legalább egyenértékűségét igazoló építésügyi szakértői véleményt arról, hogy az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás megfelel az építményekkel szemben támasztott általános követelményeknek;
a létesítménnyel érintett ingatlanon üzemelő vagy tervezett közművek üzemben tartóinak a szolgáltatás biztosításáról szóló nyilatkozatát, illetve elutasító nyilatkozat esetén a közműkiváltó műszaki megoldás leírását;
termőföld vagy belterületi, de mezőgazdasági művelés alatt álló föld felhasználásával járó építési tevékenység esetén a földhivatal más célú hasznosításhoz adott engedélyét;
az eljárási díj befizetési igazolását.

KIVITELEZÉSI MUNKA (ILLETŐLEG MUNKAFÁZISOK) MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE

A létesítési engedély jogerőre emelkedését követően a kivitelezési munka megkezdése előtt legalább 15 nappal köteles a hajózási hatóságnak bejelenteni a kivitelezési munka (illetőleg munkafázisok) megkezdésének (tényleges) időpontját, valamint a felelős műszaki vezetőjének és műszaki ellenőrének nevét, címét, telefon-, telefaxszámát és/vagy e-mail címét, szakmai képzettségét, illetve jogosultságát.

HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLY

A létesítési engedély alapján megvalósított hajózási létesítmény használatbavételi engedély alapján vehető használatba és annak alapján üzemeltethető.

Több megvalósulási szakaszra bontott építkezés esetében az egyes szakaszokban megépített – rendeltetésszerű és biztonságos használatra önmagukban alkalmas – létesítményrészekre szakaszonként, külön-külön is lehet használatbavételi engedélyt kérni.

Mit kell tartalmaznia a használatbavételi engedély iránti kérelemnek?

létesítmény helyének és rendeltetésének megjelölését, illetőleg megnevezését;
a létesítési engedély számát és keltét;
kivitelezési munka végzését irányító felelős műszaki vezető (ellenőr)
nyilatkozatát arról, hogy az építési munkát a létesítési engedélynek, az ahhoz tartozó helyszínrajznak és műszaki terveknek, továbbá az esetleg engedélyezett eltérésnek (módosításnak) megfelelően, a szakmai, minőségi és biztonsági előírások megtartásával szakszerűen végezték, valamint azt, hogy az építmény rendetetésszerű használatra alkalmas, illetve
ha a hajózási létesítményt a jogerős és végrehajtható létesítési engedélytől, valamint a jóváhagyott műszaki tervdokumentációtól eltérően alakították ki, de az eltérés nem engedélyhez kötött, az eltérést ismertető nyilatkozatát;
létesítmény által érintett területen üzemelő közmű(vek) üzemben tartójának nyilatkozatát;
a megvalósulási tervdokumentációt 3 (a közreműködő szakhatóságok számának megfelelően + 1-1) példányban;
a kikötő üzemeltetési szabályzat tervezetét;
eljárási díj befizetési igazolását.

RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSE

Hajózási hatósági engedélyhez kötött építési munkával járó – rendeltetés megváltoztatására irányuló – engedélyezési eljárásra a létesítési engedélyezési eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Mit kell mellékelni a rendeltetéstől eltérő használat engedélyezése iránti kérelemhez?

a műszaki tervdokumentációt az építési előírásokban meghatározott általános követelményeknek és az adott létesítményre vonatkozó előírásoknak megfelelő módon, a létesítmény jellegétől függően:
kikötőnél a Rendelet 1. számú mellékletében, míg
csónakkikötőnél a Rendelet 3. számú mellékletében meghatározott tartalommal 3 példányban,  valamint az eljárásban részt vevő szakhatóságok számától függően további 1-1 példányt;
nyilatkozatot a tervezett üzemeltetési formáról;
az eljárási díj befizetési igazolását.

FENNMARADÁSI ENGEDÉLY

Ha a hajózási létesítményt (vagy létesítmény-részt) engedély nélkül vagy az engedélyezettől eltérő módon (szabálytalanul) létesítették és a szabályossá tétel feltételei fennállnak vagy megteremthetők, fennmaradási engedélyt kell kérni.

Mit kell csatolni a fennmaradási engedély iránti kérelemhez?

A fennmaradási engedély iránti kérelemhez – a létesítési engedély kérelemhez benyújtandó dokumentáción kívül – csatolni kell:

ha az építkezésnek volt felelős műszaki vezetője (ellenőre) – annak hiányában szükség esetén szakértő – szakvéleményét arról, hogy a kikötő a vonatkozó szakmai, minőségi előírások megtartásával, szakszerűen építették meg, és az a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas;
a tulajdonos nyilatkozatát a kikötő üzemeltetési formájáról;
ha a hajózási létesítmény rendelkezett jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal, szükség szerint annak módosítására vonatkozó kérelmet;
ha a hajózási létesítmény nem rendelkezett üzemeltetési szabályzattal, az üzemeltetési szabályzat tervezetet;
az eljárási díj befizetési igazolását.

ÜZEMBEN TARTÁSI ENGEDÉLY

A hajózási létesítmény használatbavételi (és a rendelet hatálybalépése előtt kiadott üzemeltetési) engedélyben meghatározott időszak lejáratát követően csak üzemben tartási engedély birtokában üzemeltethető.

Ha az üzemben tartási engedély érvényessége lejárt, illetőleg az ellenőrzés során a hajózási hatóság az üzemben tartást megtiltotta, a hajózási létesítmény üzemét mindaddig szüneteltetni kell, amíg a hatóság – újabb vizsgálat eredményeként – a további üzemeltetést engedélyezi.

Mit kell tartalmaznia az üzemben tartási engedély meghosszabbítása iránti kérelemnek?

a Rendelet mellékletét képező Adatlapot;
a használatbavételi, illetve – ha ilyen már kiadásra került – a legutóbbi üzemben tartási engedély kiadása óta elvégett engedélyhez és bejelentéshez nem kötött munkálatok leírását;
az eljárási díj befizetési igazolását.

ADATVÁLTOZÁS

A hajózási létesítmény üzemeltetése alatt bekövetkezett változások az üzemben tartási engedélyben átvezetésre kerülnek.

Mit kell mellékelni az adatváltozás átvezetéséhez?

a Rendelet mellékletét képező Adatlapot;
a megváltozott adatok igazolására szolgáló dokumentumokat;
az eljárás díjának befizetési igazolását.

MEGSZÜNTETÉS

A hajózási hatóság a hajózási létesítmény megszüntetésére irányuló eljárást akkor folytatja le, ha a tulajdonos, illetve az üzemben tartó tevékenységével fel kíván hagyni.

Mit kell mellékelni a kikötő megszüntetésére vonatkozó kérelemhez?

a megszüntetés indoklását;
a megszűnő hajózási létesítmény hiányában bekövetkező helyzet hajózásbiztonsági elemzését;
a megszűnő hajózási létesítmény elbontás utáni helyszínrajzot;
az elbontott hajózási létesítményből származó maradványok, anyagok elhelyezésének tervét;
a területnek aajózási létesítmény létesítése előtti állapotára történő helyreállításának tervét vagy az attól eltérő megoldás tervét és indoklását;
az eljárási díj befizetési igazolását.

(BFKH Sajtó)