Érintett szervezeti egységek:
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály,
BFKH kerületi hivatalai

ÁLDOZATTÁ VÁLT? JOGA VAN A SEGÍTSÉGHEZ!

A területi igazságügyi szolgálatok a kormányhivatalok járási/kerületi hivatalaiban működnek.

Kinek tudunk segíteni?

Áldozatnak tekinthető a Magyarország területén elkövetett bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés közvetlen sértettje és minden más olyan személy is, aki bizonyíthatóan ennek közvetlen következtében szenvedett sérelmet.

Sérelemnek tekintendők:

 

  • testi vagy lelki sérülés (súlyos félelem, szorongás)
  • érzelmi megrázkódtatás (trauma, pszichés zavar) és
  • olyan vagyoni kár, amely a cselekménnyel ok-okozati összefüggésben áll.

 

A támogatások egy része alanyi jogon, másik része azonban csak rászorultság esetén jár.

Milyen  szolgáltatások vehetők igénybe az áldozatsegítés keretein belül?

Tájékoztatás: Az áldozattá vált személyeknek ingyenes, gyors és szakszerű tájékoztatást kell kapniuk az előállt helyzetben felmerülő nehézségeik megoldása érdekében. Ehhez nem kell az áldozatiságot vagy rászorultságot igazolni.

A felvilágosításnak ki kell terjednie többek között az áldozat jogaira, az igénybe vehető támogatásokra, szolgáltatásokra, jogérvényesítési lehetőségekre.

Jogi segítségnyújtás: Ha az áldozat ügyének további intézése ügyvéd általi jogi közreműködést kíván, akkor az áldozatsegítő szolgálat köteles őt a jogi segítségnyújtó szolgálathoz irányítani.

Azonnali pénzügyi segély: A bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés áldozatának segélyre lehet szüksége annak érdekében, hogy legalapvetőbb szükségleteit fedezni tudja (szállás, ruhanemű, utazás, élelmiszer, gyógyszer stb.). A segély a bűncselekmény elszenvedése után 5 naptári napon belül  igényelhető. Az áldozatsegítő szolgálat a KÉRELEM elbírálásáról 8 naptári napon belül  méltányossági döntéssel határoz, amely nem szociális rászorultságon, hanem a bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés következtében kialakult helyzet mérlegelésén alapul. Ha az áldozat a személyesen benyújtott kérelméhez az áldozati státusz igazolását csatolja, akkor soron kívüli elbírálásban részesül. (Az igazolás INNEN letölthető.) A 2019-ben kifizethető azonnali pénzügyi segély összege legfeljebb 127.717,- Ft lehet.

Állami kárenyhítés: A szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmények rászoruló áldozatait állami kárenyhítés is megilleti abban az esetben , ha a sértett testi épsége, egészsége a bűncselekmény következtében súlyosan károsodott, továbbá a sértett hozzátartozói, eltartottjai. Jogosult továbbá az a személy is, aki a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény következtében elhunyt sértett eltemettetéséről gondoskodott.
KÉRELEM-NYOMTATVÁNY

Kárenyhítésért alapesetben a bűncselekmény elkövetése utáni 3 hónapon belül lehet folyamodni.

Rászorulónak tekintendő az az áldozat, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 2019-ben a 255.434,-Ft-ot, illetve az is, aki a törvény alapján jövedelmi helyzetére tekintet nélkül rászorulónak minősül (Ást. 6. § (3) bekezdés).  (Ha a bűncselekménnyel okozott kár később, valamilyen forrásból megtérül, ez az összeg visszafizetendő. )

Járadék típusú kárenyhítés: a sértett 6 hónapot meghaladó keresőképtelensége esetén, legfeljebb 3 évig adható és folyósítása megszűnik, ha az áldozat időközben más forrásból jogosulttá válik rendszeres pénzbeli ellátásra. A havi járadék maximális összege 127.717,-Ft lehet (2019-ben).

Egyösszegű kárenyhítés: a bűncselekmény miatt bekövetkezett vagyoni kár – teljes vagy részbeni – megtérítését célozza. Mértéke a tényleges kárral arányos, de legfeljebb maximum 1.915.755,-Ft lehet (2019-ben). (Egyösszegű kárenyhítés esetén is visszafizetendő az időközben más forrásból – pl. biztosításból, elkövetőtől – megtérülő összeg.)

Hogyan vehetők igénybe az áldozatsegítő szolgálatok eljárásai?

Azonnali pénzügyi segély és állami kárenyhítés minden fajtája írásbeli KÉRELEM útján igényelhető.  A kérelemhez szükség esetén a szociális rászorultságot igazoló dokumentumokat is mellékelni kell.

Érdekérvényesítés elősegítése és jogi segítségnyújtás : formai megkötés nélkül kérhető. A kérelemhez érdemes csatolni az ügyben eljáró hatóságtól származó igazolást, amely tartalmazza az ügy adatait. Ezt az igazolást az áldozatsegítő szolgálat szerzi be, ha az áldozat azt kérelméhez nem csatolta.

Ezekben az ügyekben a kérelmek Budapest Főváros Kormányhivatala bármely KERÜLETI ÁLDOZATSEGÍTŐ SZOLGÁLATánál előterjeszthetők.

Mely esetekben köteles az ügyfél a támogatás visszatérítésére?

A támogatás iránti kérelemről döntő határozat jogerőre emelkedését követő 3 évig ügyfelünk köteles a támogatást visszatéríteni, amennyiben:

 

  • a támogatás alapjául szolgáló bűncselekmény nem bűncselekmény vagy a támogatás alapjául szolgáló cselekmény nem tulajdon elleni szabálysértés,
  • az áldozat a támogatás iránti ügyében valótlan adatot szolgáltatott,
  • a kár vagy rendkívüli kiadás más forrásból részben vagy egészben megtérült

 

Vonatkozó jogszabály: A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény.

Elérhetőségek, ügyintézés:

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

Lakástámogatási és Igazságügyi Osztály
Cím 1117 Budapest, Prielle K. u. 4.
Postacím 1519 Budapest, Pf. 575.
E-mail [[[RedD6Q15FEWaXN6LmFzb0BiZmtoLmdvdi5odQ==]]]
Telefon (1) 795-3536, (1) 896-2177

Honlap

(BFKH Sajtó)