Hadigondozotti ellátás
Érintett szervezeti egység:
Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
Hatósági Osztály 1.

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosítása kibővítve az eddigi jogosultak körét, s támogatást kíván nyújtani a második világháborúban elesett, eltűnt és hadifogságban elhunyt katonák és munkaszolgálatosok özvegyeinek és árváinak, illetve mindazoknak, akiknek férje, édesapja 1938. november 2-a és 1945. május 9-e között a volt magyar királyi honvédség és csendőrség kötelékében szolgált, függetlenül állományviszonyától és rendfokozatától, és attól, hogy a II. világháborút lezáró Párizsi Békeszerződés következtében más ország állampolgárává vált, feltéve, hogy jelenleg magyar állampolgársággal is rendelkezik.

A törvénymódosítás megnyitja a hadigondozotti jogosultságot azon magyar állampolgárok - volt hadiárvák, volt hadigyámoltak és volt hadigondozott családtagok – számára is, akinek igénye 1949. január 1-je előtt bekövetkezett veszteségen alapul, azonban pénzellátását nagykorúvá válása 16. életév betöltése, illetve házasságkötése miatt, vagy politikai okból megszüntették, kérelmét elutasították, vagy kérelmét politikai okból elő sem terjesztette.

A járadék megegyezik a hadigondozotti ellátásra jogosultak havi rendszeres járadékának összegével, mely az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a.

A rendszeres havi járandóságot igényelni lehet a kérelmező lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában, külföldön élő és Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező kérelmező esetében Budapest Főváros Kormányhivatalánál.

Az eljárás során a jogosultság hadi eredetét egykorú szolgálati, katonai, kórházi iratokkal és hatósági igazolásokkal, ezek hiányában más hitelt érdemlő módon kell igazolni. A járási hivatal a kérelemről határozattal dönt, amelynek alapján a kérelmező lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal fogja a járadékot folyósítani, vagy a nyugdíjjal együtt, vagy ennek hiányában önállóan.

Részletes tájékoztató a hadigondozottak ellátásának szabályairól

Igénybejelentés az egyösszegű térítés megállapításához

Formanyomtatvány hadigondozott külföldön élő magyar állampolgárok részére

Kérelem magyar igazolvánnyal rendelkező személyek részére

Külföldön élő jogosultak részére történő folyósítás

Nyilatkozat nemzeti gondozásba vételről

(BFKH Sajtó)