A képzéseket elindító, a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 3. §-a szerinti felnőttképzést folytató intézmények jegyzékének összeállításához

 

Az ajánlat célja:

A munkahelyüket vesztett, vagy tanulmányaikat befejezett álláskeresők, továbbá a munkáltató által bejelentett csoportos létszámcsökkentéssel érintettek, vagy akiknek munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik — és ezt a munkaadó a munkavállalóval és az állami foglalkoztatási szervvel előzetesen írásban közölte — vagy aki munkaviszonyban áll és rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem biztosítható (továbbiakban: célcsoport), munkaerőpiaci képzésben való részvételének támogatása, az első vagy ismételt munkába álláshoz, illetve a munkaerőpiaci igényekhez igazodó ismeretek megszerzésének biztosításával.


A támogatható képzések köre:

A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 1. §-ában szereplő, támogatható képzések. Nem minősül támogatható képzésnek a kulcs/kompetencia- és/vagy készségfejlesztést szolgáló képzés, ill. tréning; a munkavállalásra, munkába állásra felkészítő képzés ill. tréning.


Vonatkozó főbb jogszabályok:

a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Fktv.) és végrehajtási rendeletei;

a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény;

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.);

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (továbbiakban: MüM rendelet)

a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet (továbbiakban: 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet)


Ajánlott képzési irányok, határidők

Jelen ajánlattételi felhívás az 1. sz. mellékletben meghatározott képzési irányokban és helyszíneken indítandó képzésekre szól.


Képzések indításának várható kezdete: 2020. április 15.


Az összeállított képzési jegyzék nyilvánosságra hozatalának várható ideje: 2020. április


Az összeállított képzési jegyzék az alábbi elérhetőségen kerül közzétételre: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen


A képzési jegyzékre kerülés jogszabályi feltételei

A képző

- Fktv. alapján az adott képzés indítására és lefolytatására jogosultsággal rendelkezik, azaz szerepel az Fktv. 5. §-ában meghatározott felnőttképzést folytató intézmények elektronikus nyilvántartásában és rendelkezik az adott képzésre vonatkozó engedéllyel. Ha az adott képzés az OKJ-ban rész-szakképesítésként szerepel, akkor az indítható az alap szakképesítésre kiadott engedély birtokában is, azonban megvalósításához szakértővel minősített képzési program szükséges, melyre a felnőttképzési szerződés megköthető.

az engedély megszerzését követő működése során megfelel az Fktv. 11. §-ában meghatározott követelményeknek, ágazati jogszabályokban foglaltaknak;

rendelkezik az adott képzésnek és az Fktv. 12. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő képzési program megvalósításához szükséges tananyaggal;

vállalja, hogy az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)-c) pont hatálya alá tartozó képzéseket a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés ea)-ec) pontjaiban, illetve hatósági képzés esetén az ágazati jogszabályban meghatározott szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező oktatókkal bonyolítja le;

biztosítja a képzés helyszínén, annak teljes időtartama alatt a jogszabályokban, a szakmai és vizsgakövetelményben, illetve szakmai programkövetelményben előírt tárgyi feltételeket mind az elméleti, mind a gyakorlati oktatáshoz, beleértve a szükséges helyiségeket és berendezéseket, gyakorlati képzéshez szükséges eszközöket, anyagokat, gépeket és felszereléseket. A gyakorlati helyen a munkavédelmi előírásoknak megfelelő munkaruházatot biztosítja;

rendelkezik saját tulajdonban lévő, vagy bérelt, vagy használatra átvett, oktatásra alkalmas épülettel, vagy épületrésszel a képzés helyszínén;

képzési ajánlatai nem haladják meg a Pénzügyminisztérium (korábban: Nemzetgazdasági Minisztérium) által hivatalos formában közzétett – az ajánlattétel beadásának napján érvényes - költségnormák kereteit (a foglalkoztatást elősegítő képzések költségnormáiról szóló NGM közlemény (Nemzetgazdasági Közlöny 2016/8. (IX.5.));

vállalja, hogy a Kormányhivatallal a MüM rendelet 4. §-ban meghatározott együttműködési megállapodást köt (amennyiben GINOP 5.3.10 II. komponense keretében valósul meg a képzés, megállapodás nem kerül megkötésre);

a képzésben résztvevővel felnőttképzési/képzési szerződést köt;

megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatokról szóló jogszabályokban foglalt feltételeknek;

nem áll jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás alatt;

vállalja, hogy az Fktv. 11. § (1) g) pontja alapján felméri a résztvevők előzetes tudásszintjét.

rendelkezik a hatályos (2020. szeptember 1. napja után a 2020. augusztus 31. napján hatályos) Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: OKJ rendelet) szereplő szakképesítésekre vonatkozó szakmai vizsga szervezésére való jogosultsággal, ez esetben a vizsga szervezésére szóló engedély hitelesített másolata szükséges, ill. ennek hiányában megjelöli a szakmai vizsgáztatásra jogosult intézményt. Jogosultságot alátámasztó dokumentumot minden esetben az ajánlathoz mellékelni szükséges. Amennyiben a képző intézmény nem rendelkezik vizsgáztatási jogosultsággal, a vizsgáztató intézménynek a szándéknyilatkozaton túl a vizsgaszervezésére való jogosultságot is igazolni kell.

Az engedélyezett képzés képzési programjának óraszáma megfelel a felhívásban meghatározott óraszám-intervallumnak, továbbá az engedélyezett képzés megnevezése (nem szükséges a szó szerinti egyezőség), célja és célcsoportja az ajánlattételi felhívás elvárása szerinti.

A hatósági képzések (pl.: gépjárművezetői képesítések) a jogszabály által előírt időtartamban kerüljenek lebonyolításra. (Amennyiben a jogszabály nem kötött óraszámot határoz meg, akkor a kötelező minimális óraszám az irányadó.)

A meghirdetett képzés helyszíne szerinti településen/megyében olyan állandó ügyfélszolgálatot működtet, amely biztosítja a képzés iránt érdeklődők és a képzésben résztvevők számára a személyes megkeresés és a telefonon történő elérés lehetőségét, és biztosítja az ügyfélszolgálat ellátásához szükséges feltételeket,

A képzéseket az ágazati jogszabályokban foglaltaknak megfelelően valósítja meg.


A képzési jegyzékre kerülés tartalmi követelményei

A képzési jegyzékre került képző vállalja, hogy az ajánlattétellel és képzés lebonyolításával kapcsolatos dokumentációt megőrzi.

Több képzési irányra tett ajánlat esetén a képző a szükséges szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező oktatókat a képzések egyidejű indítása esetén is biztosítani tudja.

A képzés tervezett létszáma, helyszíne, óraszáma, intenzitása feleljen meg az ajánlattételi felhívásban meghatározottaknak. Munkaadói háttérrel rendelkező képzések esetében a gyakorlati képzés intenzitása, beosztása igazodhat a képzésbe bevont munkahely/intézmény szokásos munkarendjéhez. A képzés maximális létszáma a tervezett létszám+20%, nem alacsonyabb, mint az ajánlattételi felhívásban szereplő létszám.

A kiírásban szereplő helyszíntől való eltérés csak akkor elfogadható, ha az adott helyszínen nem biztosíthatók a képzés lebonyolításához szükséges feltételek, s erről a szükséges indokolást csatolja az ajánlathoz. Az indokolás elutasítása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Ebben az esetben a kormányhivatalnak indokolnia kell az elutasítás okát.

A képző a tanfolyam lebonyolításával kapcsolatos egyéb díjat a képzésben résztvevőtől nem kér (pl.: védőoltás).

A tanfolyam indítását a kiírásban megjelölt minimális létszám megléte esetén az év bármely szakában vállalja.

A képző vállalja a meghirdetett településtől eltérő helyszínen (kivéve főváros, ahol ez nem releváns) tartandó képzés lebonyolítását is, amennyiben a Kormányhivatal munkaerőpiaci okok miatt a képzési jegyzékre felvett képző intézményt - speciális technikai feltételeket nem igénylő képzés esetén - erre felkéri. Ebben az esetben az oktatás helyszínén arra alkalmas ingatlant bérel, vagy más módon használatba vesz, amelyet alátámasztó dokumentumot (szerződést, szándéknyilatkozatot) bemutatja.

A képző vállalja, hogy a képzések megvalósítása során a megengedett hiányzás mértéke (elmélet, gyakorlat külön-külön) maximum 20%.

A képző vállalja, hogy a lemorzsolódás csökkentése érdekében a megengedett hiányzás indokolt igazolt távolléttel történő túllépése esetén a mulasztott órák pótlására plusz költség felszámítása nélkül lehetőséget biztosít, ha azt a résztvevő írásban kéri.

Az ajánlatnak meg kell egyeznie az Szakmai és vizsgakövetelmények (SZVK), Szakmai Programkövetelmények (SZPK), nyelvi programkövetelmény, tantervi és vizsgakövetelmény által meghatározott szakmai tartalommal.

A képző vállalja, hogy amennyiben a meghirdetett képzési irány megyei igényében létszámváltozás áll be, az ajánlatában szereplő egy főre jutó költség megváltoztatása nélkül valósítja meg a képzést.


Az ajánlatok benyújtásának formai követelményei

Ajánlatot csak a jelen felhívás 2. sz. és 3. sz. mellékletét képező, szövegszerkesztővel kitöltött adatlapokon lehet benyújtani.

Az „Intézményi ajánlattételi adatlap” című dokumentumot és kötelező mellékleteit

o egy eredeti nemzeti színű szalaggal összefűzött,

o megbonthatatlan példányban,

o oldalszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva;

a „Képzési ajánlattételi adatlap” nyomtatványt és mellékleteit

o képzési irányonként egymástól elkülönítve

o külön-külön nemzeti színű szalaggal összefűzött, képzési irányonként megbonthatatlan példányban,

o oldalszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani.

- A képzési irányonként benyújtandó dokumentumok előlapjára kérjük feltüntetni

o az ajánlattevő nevét, címét,

o a jelen ajánlattételi felhívás 1. sz. mellékletében szereplő képzés ajánlattételi sorszámát (egy előlapon csak egy ilyen sorszám szerepelhet), megnevezését és a képzés tervezett helyszínét is.


A képzés során tervezhető:

felkészülési idő a vizsgára, amely vagy az adott képesítésre vonatkozóan hatályos jogszabályok által meghatározott, vagy a képzés idejével arányos: a 6 hónapot meg nem haladó képzések esetén max. 5 munkanap (összesen 5 munkanap minden vizsgára, nem vizsgarészenként) lehet; a 6-12 hónapig tartó képzési programok esetében max. 10 munkanap.

tanítás nélküli munkanap: a legfeljebb 12 hónapos képzések esetében a képzés időtartamával arányos, de max. 5 munkanap; a 12 hónapot meghaladó képzések esetében max. 8 munkanap.


A képzés intenzitásánál a vizsgára való felkészülés és a szünet idejét nem kell figyelembe venni.


Felhívom a figyelmét arra, hogy a képzés költségtervét a kormányhivatal által meghatározott tervezett létszámra kell megadnia. A megadott egy főre jutó költségen köteles elindítani a képzést a kormányhivatal által meghatározott minimális és a maximális (a tervezett létszám+20%) létszám esetében is.


Az ajánlatok benyújtásának módja, helye, határideje

Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, zárt borítékban személyesen (cégvezető) vagy meghatalmazott útján, illetve futárszolgálattal (vagy más egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatással*) lehet benyújtani (a futárszolgálati úton feladott küldemények is csak akkor érvényesek, amennyiben a beadási határidőre beérkeznek a címzetthez).


* egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatásnak az alábbi, az egyetemes postai szolgáltatáshoz vagy az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatáshoz képest hozzáadott értéket képviselő postai szolgáltatások minősülnek: a) futárposta-szolgáltatás, b) expressz postai szolgáltatás, c) nemzetközi EMS-szolgáltatás


Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2020. február 28. 10:00 óra


Cím: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály (címe: 3530 Miskolc, Mindszent tér 3. 212. szoba)


Az ajánlattételi felhívás és mellékletei letölthetők

 

menüpontok alatt.


Hiánypótlás

A Kormányhivatal a hiánypótlásra lehetőséget egy alkalommal – az erről szóló értesítő levélben meghatározott időpontig (maximum 5 munkanap) – biztosít. A hiánypótlásról szóló értesítés kizárólag elektronikus formában, az intézményi dokumentációban megjelölt e-mail címre kerül megküldésre. Az elektronikus postafiók figyelemmel kísérése az ajánlattevő felelőssége. A hiánypótlást az ajánlat benyújtásánál meghatározott módon kell benyújtani.

Nem lehetséges a hiánypótlás, ha:

a) a formanyomtatványban bármilyen szakmai tartalommal kapcsolatos érdemi változtatást tesz, amely az elbírálást is érdemben befolyásolja (kivéve azokat az eseteket, ahol az adatlap erre lehetőséget biztosít);

b) az ajánlat paraméterei (létszám, óraszám, képzés megnevezése, OKJ szám stb.) nem felelnek meg az ajánlattételi felhívás 1. sz. mellékletében meghatározott feltételeknek;

c) az ajánlattevő pénzügyi ajánlata meghaladja a Pénzügyminisztérium (korábban: Nemzetgazdasági Minisztérium) által a Nemzetgazdasági Közlönyben közzétett – az ajánlattétel beadásának napján érvényes – költségnormák kereteit, vagy a költségkalkuláció nem felel meg a MÜM rendeletben foglaltaknak.

Amennyiben az ajánlattevőt a Kormányhivatal hiánypótlás keretében a költségkalkuláció és/vagy kiadások költségeinek módosításáról értesíti, az összesített fajlagos költség és az 1 főre jutó képzési költség változatlanul hagyása mellett teljesíthető.

Az ajánlatok bírálata

A benyújtott ajánlatok bírálatát a Kormányhivatal végzi az alábbi szempontok figyelembe vételével:

a) jogszabályi előírásoknak való megfelelés,

b) jelen ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek való megfelelés.

Azok az ajánlatok, amelyek a fenti szempontoknak hiánypótlás nélkül, ill. hiánypótlást követően megfelelnek, érvényesek és pontozásra kerülnek.

A képzési jegyzékre történő felvételhez a jelen ajánlattételi felhívás mellékletét képező bírálati szempontrendszer szerint minimális 7 pont, továbbá ugyanazon képzési irány ajánlattételi sorára benyújtott minimum 7 pontot elért képzési ajánlatok átlagpontszámának elérése szükséges. Az az ajánlat, amely a bírálati szempontrendszer alapján nem éri el a 7 pontot, vagy a minimum 7 pontot elért ajánlatok átlagpontszámát, eredménytelennek minősül. Egy képzési irányhoz valamennyi, fent említett feltételnek megfelelő képzési ajánlatot benyújtó képző intézmény felkerül. Amennyiben egy képzési iránynál legfeljebb két képző ajánlata érvényes, mindketten elérték a 7 pontot és a pontszámok között legfeljebb 2 pont különbség van, mindkét képző jegyzékre kerül. Ebben az esetben nem kerül sor átlagszámításra. Amennyiben a különbség 2 pontnál nagyobb, a magasabb pontszámot elért képző kerül fel a képzési jegyzékre.

Az ajánlat érvénytelen ha:

 • az a beadási határidőn túl érkezik be,
 • a hiánypótlás nem teljes körű, vagy nem megfelelő,
 • a hiánypótlás a hiánypótlásról szóló értesítésben kitűzött határidőig nem, vagy nem az ajánlat benyújtásánál meghatározott módon érkezik be az kormányhivatalhoz,
 • a képző valamely, a szakmai követelményeket szabályozó ágazati jogszabályban meghatározott feltételt nem vállal vagy az azokban előírt szakmai tartalommal a pályázat nem egyezik meg,
 • a képző a jelen ajánlattételi felhívásban meghatározott valamely feltételt nem vállal,
 • a képző nem a meghirdetett képzés lebonyolítására nyújtja be ajánlatát,
 • a képző nem felel meg a jogszabályi, illetve az ajánlattételi felhívásban szereplő tartalmi követelményeknek.
 • Az ajánlatban valótlan adatok, információk közlése megtévesztésnek minősül, amely az ajánlattevőt automatikusan kizárja a képzési jegyzékre történő felvételből.

  A kormányhivatalnak lehetősége van a bírálat lefolytatása során a tényállás tisztázása érdekében ellenőrzést tartania, abban az esetben, ha felmerül a gyanúja, hogy megalapozatlan, valótlan adatok kerültek feltüntetésre az ajánlatban. Amennyiben bebizonyosodik, hogy az ajánlatban valótlan adatok, információk kerültek közlésre, az megtévesztésnek minősül, amely az ajánlattevőt automatikusan kizárja a képzési jegyzékre történő felvételből, vagyis az ajánlat érvénytelen. Amennyiben a képző akadályozza vagy elutasítja az ellenőrzést az összes ajánlata érvénytelen.

  Értesítés a képzési jegyzékre kerülésről

  Az ajánlat képzési jegyzékre kerüléséről, illetőleg érvénytelenségéről/eredménytelenségéről az ajánlatot benyújtó képző intézmények a döntést követően haladéktalanul írásban értesítést kapnak a kormányhivataltól. Az érvénytelen/eredménytelen ajánlatok esetében az értesítő levél az indoklást is tartalmazza. Érvénytelen/eredménytelen ajánlat esetén jogvita nem kezdeményezhető. A képző intézmény, erre irányuló kérelme alapján a Kormányhivatallal előre egyeztetett időpontban legkésőbb az értesítő levél kézhezvételét követő 10 munkanapon belül betekinthet az ajánlati dokumentációjába.

  A képzések indítása a Kormányhivatal képzési terveinek, pénzügyi forrásainak és a képzésben résztvevők megfelelő létszámban történő rendelkezésre állásának függvényében történik.

  Felhívjuk a képző intézmények figyelmét, hogy a képzési jegyzékre való felkerülés a kormányhivatal részéről nem jelent konkrét kötelezettségvállalást, utóbbinak feltétele a két fél közötti együttműködési megállapodás megkötése, amelynek megkötésére abban az esetben kerül sor, ha a képzésre van megfelelő létszámú jelentkező.

  Lekerülés a képzési jegyzékről

  A képző lekerül a jegyzékről minden képzési irány vonatkozásában és az ok megállapításától számított 1 évig nem tehet érvényes ajánlatot amennyiben

  - a jegyzék felülvizsgálata során kiderül, hogy a képző intézmény nem felel meg a jogszabályban és/vagy az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételeknek,

  - a kormányhivatal a képző nem megállapodás szerinti teljesítése miatt az együttműködési megállapodástól elállt vagy felmondta,

  - a képzés a képző hibájából meghiúsult,

  - időközben olyan változás következik be a képzőnél, mely alapján a jogszabályi követelményeknek vagy az ajánlattételi felhívásnak nem felel meg,

  - a képző olyan változást nem jelentett be, ami miatt lekerülne a képzési jegyzékről, és a kormányhivatal erről utólag tudomást szerez,

  - a Kormányhivatal tudomására jut, hogy az együttműködési megállapodásban foglaltaktól elérő célra fordítja a részére kifizetett képzési költséget,

  - a hatósági ellenőrzés során a kormányhivatal hiányosságot tár fel, amelyet nem lehet pótolni, vagy az ellenőrzés megállapításait a képző szerv nem fogadja el,

  - felülvizsgálat esetén nem felel meg a feltételeknek.

  Amennyiben a felülvizsgálatot a képző hiányosan nyújtja be, szintén lekerül a jegyzékről

  Egyéb tudnivalók

  A Kormányhivatal az ajánlatok elkészítésével összefüggő — írásban feltett, elektronikus úton megküldött — kérdésekre a [[[nUDvCXAcrubl4NizIbmVtZXQubGV2ZW50ZUBib3Jzb2QuZ292Lmh1]]] e-mail címen írásban ad felvilágosítást. Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatban írásban feltett kérdések legkésőbb az ajánlatok benyújtására megadott határidő letelte előtt 2 munkanappal nyújthatók be (legkésőbb 16 óráig). Az ez után írásban feltett kérdésekre a Kormányhivatalnak nem áll módjában válaszolni. A feltett kérdésekre a Kormányhivatal folyamatosan, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 1 munkanappal írásban, elektronikus úton megküldött levélben választ ad.

  A kormányhivatal az ajánlattevők tájékoztatása érdekében a hozzá beérkezett, képzők által megküldött kérdésekből és az azokra adott válaszokból összeállított Gyakran Ismételt Kérdések című dokumentumot megjelentetheti a honlapján.

  Kelt: Miskolc, 2020. február 14.

  Mellékletek:

  1. A felhívás tárgyát képező képzési irányok (1 sz. melléklet)

  2. Intézményi ajánlattételi adatlap (2. sz. melléklet)

  3. Képzési ajánlattételi adatlap (3. sz. melléklet)

  4. Együttműködési megállapodás minta (4. sz. melléklet)

  5. Bírálati szempontrendszer (5. sz. melléklet)

  (BAZ Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci Osztály)