A zártkertként nyilvántartott ingatlanok művelés alól kivett területté minősítésének lehetőségét 2017. december 31-ig meghosszabbították.

I. Alapvetés

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi tv.) a zártkerti ingatlanokat érintően is a földekre vonatkozó szabályok alkalmazását írja elő. Mivel a zártkerti ingatlanok nem kezelhetők azonos módon a földekkel, a tulajdonosok részéről határozott igényként jelent meg a zártkertekkel kapcsolatos különös szabályok megalkotása. Ennek érdekében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) 2015. május 2-ától hatályos 89/A. §-a lehetőséget biztosít arra, hogy a tulajdonos 2016. december 31-ig kezdeményezhesse zártkerti ingatlana művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését, akár annak csak egy meghatározott részére is.

II. Eljárás lépései

Az Inytv. 89/A. §-a szerinti zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás

 1. Tárgyánál fogva díjmentes eljárás.
 2. Kérelem előterjesztése
  • Az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal földhivatali osztályánál
  • Formanyomtatványon (www.földhivatal.hu honlapról letölthető, járási hivatalok földhivatali osztályánál beszerezhető)
 3. Kérelem előterjesztésére jogosultak köre:
  • Zártkerti ingatlan tulajdonosa.
  • Közös tulajdon esetén a tulajdonostársak (együttesen!).
  • Közös tulajdon esetén az egyik tulajdonostárs (csatolni kell a többi tulajdonostárs hozzájárulását) A tulajdonostársak nyilatkozatára nem kell ügyvédi ellenjegyzés
  • Meghatalmazással eljáró képviselő. Ha az okiratot a tulajdonos/tulajdonostársak helyett meghatalmazott írta alá, csatolni kell a meghatalmazást. A meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni.
 4. A kérelem benyújtásának határideje: 2017. december 31.
 5. Kérelem melléklete:
  • Ha a kérelmet a tulajdonos/tulajdonostársak helyett meghatalmazott írta alá, illetve látta el kézjegyével, csatolni kell a meghatalmazást.
  • Közös tulajdonban álló zártkerti ingatan esetén a tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozatát
  • Ha a kivonást az ingatlan egy részére kérik, akkor csatolni kell a megosztást engedő telekalakítási engedélyt, és hatályos záradékkal ellátott változási vázrajzot
  • Ha a kivonással együtt épület feltüntetését is kezdeményezik, akkor az épület feltüntetéséhez szükséges építéshatósági döntés (használatbavételi engedély, fennmaradási engedély, hatósági bizonyítvány)
 6. Ügyintézési határidő 21 nap.
 7. Milyen változást eredményez a kérelem átvezetése
 • zártkerti művelés alól kivett terület (ha az ingatlanon épület nem található)
 • zártkerti művelés alól kivett terület és mellette feltüntetve a fennálló épület fő rendeltetésének jellege (amennyiben épület is található az ingatlanon)

III. A termőföld más célú hasznosítása

Nem minősül a termőföld más célú hasznosításának, ha a tulajdonos a zártkerti ingatlana művelési ágának zártkerti művelés alól kivett területként történő átvezetését kérelmezi.

IV. Figyelemfelhívás

 • A kérelem előterjesztését megelőzően célszerű tájékozódni az adóhatóságnál (telekadó), illetve az építésügyi hatóságnál (beépíthetőség) a művelési ág változás esetleges következményeiről.
 • A tulajdonos joga és kötelezettsége mérlegelni és megvizsgálni az átminősítéssel együtt járó támogatási (pl. földalapú támogatás) és egyéb kérdésekben történő változást.
 • A művelési ág változás átvezetése nem eredményezi a nem legalizált épületek ingatlan-nyilvántartási feltüntetését. Az épület feltüntetéséhez mellékelni kell az építésügyi hatóság döntését ahhoz, hogy az épület feltüntetésre kerüljön.
 • Az átminősítést követőn az földrészlet használója továbbra is köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni. Ez irányú mulasztás esetén a tulajdonos földvédelmi bírsággal sújtható, amelynek minimális összege 20.000,- Ft.
 • Az átminősítést követően a földhasználati nyilvántartásban bekövetkezett változás kapcsán a kérelmező ügyfeleknek teendőjük nincs, az átminősítést követően az ingatlanügyi hatóság a földhasználati nyilvántartásból az ingatlant hivatalból induló eljárás keretében törli az ügyfelek egyidejű értesítése mellett.

V. Az eljárásra irányadó jogszabályok:

 • Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.)
 • Az illetékekről szóló 1990 évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (Díjtörvény)
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)
 • Az Inytv. végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet (Inyvhr.)
 • Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (Korm.rend.)
 • A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tfvt.)

(Békés Megyei Kormányhivatal)