Tájékoztató a Belső Piaci Információs Rendszerről (IMI)

A belső piaci információs rendszert (Internal Market Information System, IMI) az Európai Unió és az EGT-államok (azaz az EU tagállamain túl Norvégia, Liechtenstein és Izland) közigazgatási rendszerei közötti kommunikáció érdekében fejlesztette ki az Európai Bizottság. Ez az elektronikus eszköz az információcsere határokon átívelő fóruma, amely segítségével a tagállamok a belső piaci jogszabályok végrehajtásakor hatékonyabban tudnak együttműködni. A hosszadalmas nemzetközi jogsegély- ügyintézés gyorsabbá és hatékonyabbá tételét célozza az IMI. Felhasználói körét az országok különféle minisztériumai, országos és regionális hatáskörű szervei, kamarái és egyéb közigazgatási hatóságai adják. Az IMI interneten keresztül elérhető felület, amelynek használata regisztrációhoz kötött.

Az IMI-t azért fejlesztette ki az Európai Bizottság, hogy olyan, a nemzetközi jogsegélyügyek vitelében jelentős gyakorlati akadályokat segítsen áthidalni, mint a közigazgatási és munkahelyi kultúrák különbségei vagy a nyelvi akadályok. Az egyes tagállamok hatóságai számára sokszor nem egyértelmű, mely hivatal hatáskörébe, illetve mely szerv illetékességi körébe tartozik egy ügy valamelyik másik tagállamban, az IMI azonban megoldást jelent erre a problémára is. A rendszer célja az adminisztratív terhek csökkentése valamint a hatékonyság és az eredményesség erősítése a tagállamok közötti napi együttműködésben.

Az IMI sajátossága, hogy az előre meghatározott feltehető kérdések köre minden, az Európai Unióban hivatalos nyelven elérhető. A kérdést fogadó szervezet így az általa beszélt nyelven kaphatja meg a megkereső hatóság által saját nyelven küldött megkeresését.

Fontosabb jogszabályok:

  • Az IMI alkalmazásának uniós jogalapja a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 1024/2012/EU rendelet, amely elsődlegesen meghatározza a rendszer felépítését és működését. E rendelet melléklete tartalmazza azoknak a jogterületeknek a felsorolását, amelyek esetében alkalmazni kell az IMI-t.
  • IMI kormányrendelet: a belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet.
  • Magyar kerettörvény: 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályiról.
  • 1995/46/EK irányelv (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.
  • 45/2001/EK tanácsi rendelet (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról.

Segítséget jelent a felhasználók számára, hogy az Európai Bizottság központi IMI-ügyfélszolgálatot hozott létre.
Nemzeti IMI-koordinátor:   
Dr. Peresztegi-Nagy Imola
főosztályvezető-helyettes
Igazságügyi Minisztérium
EU Jogi Megfelelésvizsgálati Főosztály
[[[JXgc9GDm12mmmNaW1pQGltLmdvdi5odQ==]]]