Információszabadság

A közérdekű adatokat a dokumentumok fül alatt érheti el, itt.

Általános információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a kormányhivatal honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az alábbi jogszabályok előírásain alapul:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
  • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
  • a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény,
  • valamint e törvények végrehajtási rendeletei,
  • továbbá a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet.

Amennyiben Ön az egyes kormányhivatalok kezelésében lévő, azok működésére, tevékenyégére és gazdálkodására vonatkozó adatokat, vagy egy meghatározott közérdekű adatot keres, akkor a „Dokumentumtár” menüpontban találhatja meg. Az itt megtalálható információk a közérdekű adatokra vonatkozó jogszabályokban előírt határidők szerint frissülnek.

A dokumentumtárban a kereső felületet használva egy kulcsszó megadásával, valamint egyes szűkítő kategóriák bejelölésével keresheti meg az Ön számára szükséges adatot, adatcsoportot. A böngésző alkalmazásával pedig a dokumentumtár terjedelmes adatbázisában kutathat.

Más intézmények adatai között a Közadattárban kereshet.

Közérdekű adatok igénylésének rendje

A Baranya Megyei Kormányhivatal kezelésében lévő közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat igénylése iránt mind írásban, mind szóban igény terjeszthető elő az alábbi módon:

  • írásban az igényelt adat pontos megnevezését és a válaszadásra megjelölt postacímet tartalmazó kérelmet, a Baranya Megyei Kormányhivatal 7623 Pécs, József Attila utca 10. címére kell postázni, vagy a 72-507-012-es fax számra megküldeni,
  • szóban a Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztályán (Pécs, József Attila utca 10. I. emelet. 123 sz. szoba, Dr. Gradwohl Roland adatvédelmi felelőst keresve, tel: 72-507-037),
  • elektronikusan az igényelt adat pontos megnevezését és a válaszadásra megjelölt címet tartalmazó e-mail küldésével a [[[xGMplVbfk8WN4xZTOraGl2YXRhbEBiYXJhbnlhLmdvdi5odQ==]]], vagy a [[[RaFIodhrTNDBnjLn3IZ3a29vcmRpbmFjaW9AYmFyYW55YS5nb3YuaHU=]]] e-mail címre.

A más módon vagy más címre küldött kérelmek teljesítése késedelmet szenvedhet!

Ha a kérelem elbírálása során az állapítható meg, hogy az igényelt adatot más szerv kezeli, az adatkezelő részére a kormányhivatal haladéktalanul továbbítja a kérelmet, és erről az adatigénylőt értesíti. Abban az esetben, ha a Kormányhivatal az igényelt adattal nem rendelkezik, és az adattal rendelkező szerv sem állapítható meg, a Kormányhivatal az adatigénylőt erről a megadott elérhetőségeken értesíti.

Ha az adatigénylés nem közérdekű adatra vonatozik, a Kormányhivatal az adatigénylést elutasítja, és arról az igénylőt - az elutasítás indokának feltüntetésével – az igény beérkezését követő 8 napon belül értesíti.

Ha az igénylő jelentős mennyiségű adat szolgáltatását papír alapon igényli, vagy ugyanazon adatokra vonatkozóan ismételt igénylést nyújt be az adatigénylés költségeire vonatkozóan a Kormányhivatal előzetesen tájékoztatja, és az adatok papír alapon történő kiadása csak a költségtérítés megfizetését követően történik.

Jogorvoslati lehetőségek

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogainak sérelme esetén az igénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) vizsgálatát kezdeményezheti.

Az igénylő a Baranya Megyei Törvényszékhez fordulhat az igényelt adat kiadása érdekében:

  • az igénylés elutasításának közlésétől számított 30 napon belül,
  • az adatigénylés teljesítésére nyitva álló 15 napos határidő eredménytelen elteltét követő 30 napon belül.

A költségtérítés összegének megállapításával kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az igénylő, annak eredménytelensége esetén a vizsgálat lezárultát követően 30 napon belül jogorvoslatért a Baranya Megyei Törvényszékhez fordulhat.