Tisztelt Látogató! Köszönti Önt a Baranya Megyei Kormányhivatal Elektronikus ügyintézés oldala.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban Eüsztv.) 108. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézést biztosító szervek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben meghatározottak szerint biztosítani.

 

 • Hivatali kapu elérhetőségek


A Baranya Megyei Kormányhivatal Hivatali Kapu elérhetőségei


 

 • Eljárási díjak, illetékek megfizetésére használt számlaszámok

Számlaszámok letöltése


Az Eüsztv. 24. § (1)-(2) bekezdése értelmében – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, bírságokat, valamint a szolgáltatások ellenértékét a természetes személy ügyfél jogosult, a gazdálkodó szervezet ügyfél köteles elektronikus úton megfizetni.

 

 • Fontos tudnivalók az elektronikus ügyintézésről


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Baranya Megyei Kormányhivatal előtt ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jegyző, költségvetési szerv, ügyész, köztestület, egyéb közigazgatási hatóság, állam, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles, ennek megfelelően – amennyiben az adott ügyben nem kizárt az elektronikus ügyintézés – az erre kötelezett ügyfél az eljárásban nyilatkozatát csak elektronikus úton teheti meg. (Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) 9. § (1) bekezdés)

Amennyiben az elektronikus ügyintézésre köteles ügyfél nem elektronikus nyilatkozatot tesz, ennek általános eljárásjogi következménye, hogy az előírásoknak meg nem felelő nyilatkozata hatálytalan, azt úgy kell tekinteni, mintha be sem nyújtották volna. (Eüsztv. 9. § (5) bekezdés)

 • E-papír szolgáltatás
A Baranya Megyei Kormányhivatal az alábbi ügykörök esetén biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét a központilag biztosított E-papír szolgáltatás igénybevételével.

Bejelentkezés és a személyes adatok kitöltése után kiválasztandó a TÉMACSOPORT legördülő menüben a „Kormányhivatali ügyek”, majd az ÜGYTÍPUS, és CÍMZETT szervezet, amely az adott ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik.

 

 

 

 • Kormányzati ügyfélvonal

 Az ügyfélszolgálat közigazgatási ügyintézéssel kapcsolatban nyújt felvilágosítást. Éjjel-nappal, hétvégén és ünnepnapokon egyaránt ingyenesen hívható a 1818-as előhívó nélküli telefonszám, vagy a webes elérhetőség valamelyikén.


 • Kapcsolattartás


Az ügyfelet megillető jogok és kötelezettségek - az eljárás során alkalmazott kapcsolattartás módja

A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározottak szerint írásbelinek minősülő elektronikus úton, személyesen, vagy írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tarthat kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. Főszabály szerint a kapcsolattartás formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél választja meg és a választott kapcsolattartási módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra is áttérhet, azonban jogszabály egyes ügyekre kötelezően előírhatja a kapcsolattartás valamely módjának alkalmazását. Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén a kapcsolattartás módját a hatóság választja meg.

Ha jogszabály valamely nyilatkozat megtételét nem köti valamely kapcsolattartási mód alkalmazásához, az ügyfél szabadon választhatja meg az elektronikus ügyintézést biztosító szervvel való kapcsolattartás módját, azonban felhívjuk a figyelmet, hogy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus ügyintézésre (pl. egyszerű e-mail) akkor van lehetőség, ha az ügyintézési cselekmény elvégzése vagy nyilatkozat megtétele nem elektronikus ügyintézés esetén egyáltalán nem igényli személyazonosító adat megadását (ez általában a személyes és különleges adat nélküli általános tájékoztatást jelentheti).

Ha a nem elektronikus ügyintézés során írásbeli nyilatkozat szükséges, akkor az elektronikus kapcsolattartás során tett jognyilatkozat abban az esetben felel meg, ha
- biztosított, hogy a kézbesített elektronikus dokumentum megegyezik a nyilatkozattevő által jóváhagyott dokumentummal és
- a nyilatkozattevő elektronikus azonosítása valamely elfogadott elektronikus azonosítási szolgáltatással (pl. ügyfélkapu, személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó elektronikus aláírás) megtörtént.

Tájékoztatás ügyfelek részére

 

 • A kormányhivatalok és a járási hivatalok által hozott döntésekkel szembeni keresetlevél elektronikus benyújtása


A polgári perrendtartásról szóló 1952 évi III. törvény rendelkezései értelmében a 2016. január 1-től fennálló opcionális időszakot követően 2016. július 1-től kötelezővé vált az elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal a közigazgatási perekben, illetve a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perekben a jogi képviselővel eljáró fél és az ügyfélként eljáró, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet számára.

E jogalanyok 2016. július 1. napjától kezdődően a fővárosi és megyei kormányhivatalok és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok által hozott döntésekkel szembeni keresetlevelet elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/ honlapon keresztül elektronikus űrlap (iForm) használatával nyújthatják be az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

 

 • Rendelkezési nyilvántartás


Rendelkezési nyilvántartás

A rendelkezési nyilvántartás a személyek e-ügyintézésére vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván és azt az arra jogosultak felé megismerhetővé teszi.

 

 • Ügymenet leírások


A menüpont szerkesztés alatt.

 

 • Üzemszünet, üzemzavar esetén követendő eljárásrend


Tájékoztatás üzemszünet, üzemzavar esetén követendő eljárásrendről:

A Kormányhivatal minden olyan tervezhető technikai tevékenységet, amely a szolgáltatás vagy az elektronikus ügyintézés szünetelését eredményezi, olyan időszakra ütemezi, amelyben a szünetelés nem okoz jelentős fennakadást az elektronikus ügyintézésben.

A Kormányhivatal minden olyan előre tervezett technikai tevékenységről legalább 3 nappal a tevékenység megkezdése előtt tájékoztatja az ügyfeleket, amely a szolgáltatás vagy az elektronikus ügyintézés szünetelését vagy korlátozott működőképességét eredményezi.

Az elektronikus ügyintézés 1 munkanapot meghaladó szünetelése esetén a Kormányhivatal biztosítja az ügyfelek beadványainak elektronikus utat nem igénylő módon történő fogadását és feldolgozását, abban az esetben is, ha az adott eljárástípusban a vonatkozó jogszabály alapján kizárólag elektronikus ügyintézésre van lehetőség.

Üzemszünet az az időszak,amely alatt a Kormányhivatalnál vagy járási hivatalainál az elektronikus ügyintézés - tervezhető technikai tevékenység miatt - szünetel vagy korlátozottan működik.

Üzemzavar az előre nem tervezett üzemszünet vagy az elektronikus ügyintézés korlátozott működőképességét okozó esemény.

Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a törvény, illetve a Kormányhivatal által meghatározott határidőbe nem számít bele az a nap, amely során legalább négy órán át fennálló üzemszünet vagy üzemzavar akadályozta a Kormányhivatal elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszerének működését.

Fenti rendelekezések értelemszerűen alkalmazandók akkor is, ha az ügyfelet az eljárási cselekmény határidőben történő elvégzésében olyan tervezett technikai tevékenység vagy üzemzavar akadályozta, amely az általa igénybe vett szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás használatát érintette.

Az előre tervezett – üzemszünetet vagy az elektronikus ügyintézés korlátozott működőképességét okozó – technikai tevékenységre vonatkozó tájékoztatást a Kormányhivatal a technikai tevékenység tervezett kezdő időpontja előtt 3 nappal közzéteszi
- a személyre szabott ügyintézési felületen,
- és a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya honlapon,
továbbá értesíti a Elektronikus Ügyintézési Felügyeletet.

Előre nem tervezett üzemszünet vagy az elektronikus ügyintézés korlátozott működőképességét okozó esemény (üzemzavar) bekövetkezése esetén a Kormányhivatal az üzemzavar bekövetkezését követően haladéktalanul közzé teszi
- a személyre szabott ügyintézési felületen,
- és a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya honlapon,
továbbá értesíti a Elektronikus Ügyintézési Felügyeletet.


Nem alkalmazható az ügyféllel szemben hátrányos jogkövetkezmény, ha az ügyfél az ügyet elektronikus úton azért nem tudja intézni, mert az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az e törvény szerinti kötelezettségének - üzemzavar, üzemszünet vagy bármely egyéb okból - átmenetileg vagy tartósan nem tesz eleget, illetve ha az adott ügy elektronikus intézéséhez szükséges elektronikus ügyintézési szolgáltatás, az azt elősegítő szabályzott elektronikus ügyintézési szolgáltatás vagy más kapcsolódó szolgáltatás átmenetileg, vagy tartósan nem érhető el.

A Kormányhivatal az elvégzett, előre tervezett technikai tevékenységekről és az üzemzavarokról a személyre szabott ügyintézési felületen és a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya honlapon is elérhető nyilvántartást tesz hozzáférhetővé. A nyilvántartás tartalmazza a technikai tevékenységnek, illetve az üzemzavarok pontos időpontját és időtartamát, illetve a Kormányhivatal által kiadott tájékoztatást.

 • Rendelkezésre állás

 

A rendelkezésre állás vállalt célértékét az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az alábbiak szerint állapítja meg:

A Hivatal vállalja, hogy minden héten hétfőtől csütörtökig 9 és 16, pénteken 8 és 13 óra között, 98 %-ban biztosítja a rendszer, és ezáltal az elektronikus ügyintézés elérhetőségét.

A tervezett üzemszünet és a különleges karbantartási szünet (verzióváltás) időtartama nem számít bele a szolgáltatás kiesési idejébe, illetve az éves rendelkezésre állás számításakor nem kel figyelembe venni.

A tervezett üzemfenntartási munkák alatti szükségszerű rendszerleállások ideje-amennyiben az a karbantartási ablakban történik-, a rendelkezésre állás idejét nem csökkenti.

 

 • Adatvédelmi tájékoztató


Tájékoztató személyes adatok kezeléséről

 

 • Információátadási szabályzat


Információátadási szabályzat

 

 • Elektronikus tanúsítványok nyilvános adatai


Az elektronikus tanúsítványok nyilvános adatainak letöltése

 

 • Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek által kötelezően elfogadott elektronikus dokumentumformátumok


Dokumentumformátumok

 

 • Hasznos linkek gyűjteménye


Központi időpontfoglaló alkalmazás
Webes ügysegéd
Okmánystátusz lekérdezés
Okmányérvényesség ellenőrzés
e-Ügyintézés Nyugdíj ügyekben
eÜgyfél Családtámogatási ügyekben
Autó nyilvántartó
e-Személyi
Egyéni Vállalkozók Nyilvántartása Lekérdező

 

 • Mobil alkalmazások


OkmányApp

Az OkmányApp egy könnyen használható, ügyfélbarát mobil applikáció, amely lehetővé teszi okmányügyek intézését és az igényelt okmányok gyártási státuszának lekérdezését

Egyszerűsített foglalkoztatás

Mezőgazdasági és turisztikai idénymunka, alkalmi munka bejelentése egyszerűen.
Az alkalmazás az egyszerűsített foglalkoztatással létesített munkaviszony elektronikus úton történő bejelentését támogatja.

Cégradar

A vállalkozásoknak és magánszemélyeknek sok élethelyzetben szüksége lehet a cégadatokra, ez az alkalmazás lehetővé teszi a gyors, rugalmas és teljes körű lekérdezést.

Autoszkóp

Az Autoszkóp lehetővé teszi egy gépjármű hatósági nyilvántartásban szereplő adatainak, valamint a műszaki vizsgák időpontjainak és az azokhoz tartozó kilométeróra-állásainak együttes lekérdezését rendszám alapján díjfizetés ellenében.